ตกลง
คณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
31 ต.ค. 2561
156
0
GAP
คณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์
คณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร

คณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ทบทวนการพิจารณาสัดส่วนการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (EU) ที่ได้รับการจัดสรรโควตา

     นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ณ กรมการข้าว ว่า ตามที่คณะทำงานฯ ดังกล่าว ได้มีมติเห็นชอบขยายปริมาณจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (EU) ในปี 2561/62 จากเดิม 2,000 ตัน เป็น 2,600 ตัน (เพิ่ม 600 ตัน คิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณการส่งออกข้าวอินทรีย์ไปสหภาพยุโรป) โดยโควตาจำนวน 2,000 ตันแรก จะจัดสรรให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งส่งออกข้าวชนิดใดก็ได้ตามเงื่อนไขไปสหภาพยุโรป

     สำหรับโควตาจำนวน 600 ตันที่เพิ่มขึ้นในปี 2561/62 จะจัดสรรให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และต้องใช้โควตาเพื่อการส่งออกข้าวอินทรีย์ ซึ่งรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร เท่านั้น อีกทั้งต้องผ่านมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรปด้วย ทั้งนี้ ในช่วงแรกที่โครงการมีข้าวอินทรีย์ไม่เพียงพอ จะอนุญาตให้ใช้ข้าวอินทรีย์นอกโครงการได้ และระยะต่อไปซึ่งจะมีโควตาส่วนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มากกว่า 600 ตัน ต้องเป็นข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน Organic Thailand และของสหภาพยุโรปควบคู่กัน

     ทั้งนี้ ในการจัดสรรโควตาจะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์พื้นที่และผลผลิตข้าวที่ผู้ประกอบการค้าข้าวนำมาเชื่อมโยงการตลาดกับเกษตรกรในโครงการฯ โดยคำนึงถึงศักยภาพในการส่งออกข้าวไปตลาดสหภาพยุโรปด้วย