ตกลง
“ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2562
25 ธ.ค. 2561
744
0
“ส่งความสุขปีใหม่
“ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2562

“ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรม “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

  1. มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง

            ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิเช่น ส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 โครงการ ส่งมอบแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้กับเกษตรกร จำนวน 15,321 บ่อ สร้างความเข้มแข็ง/ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และคนกรีดยาง ตามพื้นที่เปิดกรีดจริง 1,800 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่/ราย) เป็นต้น
  2. เพิ่มพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ

            ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิเช่น จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์เกษตรราคาพิเศษ (สินค้าปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ไทย - เดนมาร์ค) จำหน่ายกระเช้าของขวัญราคาพิเศษ จากสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ที่ได้เครื่องหมาย Q สินค้า และผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ กลุ่ม และสหกรณ์ (ข้าวสาร สมุนไพร อาหารทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางพารา) ณ จุดจำหน่ายของหน่วยงาน ในพื้นที่ส่วนกลาง และภูมิภาค และตลาดออนไลน์ เปิดตลาดให้เกษตรกร และเกษตรกรบนพื้นที่สูง นำผลผลิตทางการเกษตร มาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง (ตลาดสีเขียว จังหวัดสระบุรี และตลาดนัดชาวดอย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่) เป็นต้น
  3. ปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

     3.1 เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว

           ได้แก่ สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ จังหวัดยะลา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี) จังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง และขุนวาง) จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จังหวัดชุมพร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค จังหวัดสระบุรี เป็นต้น 

     3.2 เปิดสถานที่ให้ประชาชนเข้าชมฟรี

           ได้แก่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพฯ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองและจันทบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง โครงการชลประทานสมุทรปราการ (ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (อ่างเก็บน้ำกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี) ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ จังหวัดนครศรีธรรมราช) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

     3.3 จุดบริการประชาชน 

           ให้บริการจุดพักรถ ห้องน้ำ ขนม และน้ำดื่ม จำนวน 159 จุด ในพื้นที่ 76 จังหวัด