ตกลง
ประกาศ เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ของศูนย์ CIRDAP
12 มี.ค. 2562
538
419

       ด้วยศูนย์พัฒนาชนบทแบบบูรณาการสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific หรือ CIRDAP) แจ้งเรื่องการเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ CIRDAP มาเพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการผู้สนใจทราบและพิจารณา โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 45-62 ปี สำเร็จการศึกษาด้านการจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาชนบทไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งระดับบริหารมาแล้วไม่น่อยกว่า 7 ปี รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาชนบท ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ และสามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์  www.cirdap.org และแจ้งมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางอีเมล์ inter.bofaa@gmail.com กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 7 เมษายน 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ