ตกลง
วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 0830 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13 มี.ค. 2562
55
0
วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 0830 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันพุธที่13มีนาคมพ.ศ.2562เวลา0830น.นายปราโมทย์
วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 0830 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 1

                วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเข้าพบนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

                 เวลา 09.00 น. เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจติดตาม รับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ

    1) การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 12 โครงการ

    2) การตรวจติดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่อง หรือเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 8 โครงการ

    3) การบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

                เวลา 15.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ บ้านไก่คำ ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ