ตกลง
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. พร้อมคณะ ได้ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีฐานเรียนรู้ให้บริการแก่ประชาชนจำนวน 9 ฐาน
14 มี.ค. 2562
63
0
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. พร้อมคณะ ได้ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีฐานเรียนรู้ให้บริการแก่ประชาชนจำนวน 9 ฐาน
วันที่14มีนาคม2562เวลา14.00น.นายสุดสาครภัทรกุลนิษฐ์
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. พร้อมคณะ ได้ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีฐานเรียนรู้ให้บริการแก่ประชาชนจำนวน 9 ฐาน

วันที่ 14 มีนาคม 2562

                เวลา 14.00 น. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. พร้อมคณะ ได้ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีฐานเรียนรู้ให้บริการแก่ประชาชนจำนวน 9 ฐาน ได้แก่

1) ฐานเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ

2) ฐานเรียนรู้ด้านป่าไม้

3) ฐานเรียนรู้ด้านไฟป่า

4) ฐานเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย

5) ฐานเรียนรู้ด้านพืช

6) ฐานเรียนรู้ด้านข้าว

7) ฐานเรียนรู้ด้านประมง

8) ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์

9) ฐานเรียนรู้ด้านการจัดการฟาร์ม

และได้เยี่ยมชมการดำเนินงาน ฐานเรียนรู้ ด้านประมง ปศุสัตว์ และโกโก้

จากนั้นเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (กะเหรี่ยงคอยาว) บ้านห้วยเสือเฒ่า ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน