ตกลง
ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1
10 พ.ค. 2562
854
920
ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว
ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1