ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ
11 ก.ค. 2562
150
0
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ
วันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคม2562เวลา09.30น.นายวีรชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ

          วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯโดยในมอบแนวทางในการดำเนินงานของการประชุมในครั้งนี้ ให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นสำคัญ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2) การส่งเสริมอาชีพ 3) การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า 4) เป็นศูนย์รวบรวมผลิตภัณฑ์ และ 5) ศึกษาวิจัยการอยู่ร่วมกันของคนและป่าอย่างสมบูรณ์  ซึ่งมีหลักการสำคัญที่จะก่อให้เกิดผลสำเร็จอยู่ 3 ข้อ คือ ต้องปรับทัศนคติร่วมกัน เพิ่มทักษะ และการประยุกต์ใช้

          ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม