ตกลง
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด
9 ส.ค. 2562
168
0
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด
วันศุกร์ที่9สิงหาคม2562นายวีรชาติเขื่อนรัตน์
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด

          วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมการจัดทำโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

          โครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

                    - โครงการเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ

                    -โครงการแก้ปัญหาหมอกควันจากการเกษตร

                    - การทำห่วงโซ่คุณค่าเกษตรอินทรีย์ (Value Chain)

                    โดยประธานให้ข้อเสนอแนะว่าต้องทบทวน /ตรวจสอบ/หลักการ /แนวทาง/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด /ความคุ้มค่า/ปัญหาและสาเหตุ และต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในข้อ 3 และข้อ 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่