ตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการประเมินศักยภาพและสมรรถนะในการฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (กกจ.)
27 ส.ค. 2562
118
97