ตกลง
กระทรวงเกษตรฯ โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จัดยิ่งใหญ่ “ORTORKOR SMART EXPO 2019”
29 ส.ค. 2562
180
0
งาน “ORTORKOR SMART EXPO 2019”
กระทรวงเกษตรฯโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
กระทรวงเกษตรฯ โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จัดยิ่งใหญ่ “ORTORKOR SMART EXPO 2019”

กระทรวงเกษตรฯ โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จัดยิ่งใหญ่ “ORTORKOR SMART EXPO 2019” รวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง

     ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019 ณ อิมแพคฮอลล์ 7 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร การบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0 การบริหารตลาดสินค้าเกษตร การขยายตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงตลาดไปยังตลาดในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน และส่งเสริมการตลาดนำการผลิตภาคการเกษตร โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรฯลฯ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ โดยการสร้างช่องทางการจำหน่ายสำหรับสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และเป็นเวทีให้เกษตรกรเรียนรู้วิถีการตลาด การสร้างเครือข่าย และนวัตกรรมใหม่ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพแบบถาวรและยั่งยืน

     "วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานในวันนี้คือ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด หรือการขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดออนไลน์ สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาจับจ่ายใช้สอยผ่านตลาดออนไลน์มากขึ้น นอกจากจะมีความสะดวกแล้ว ยังได้สินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานผ่านการคัดสรรจากตลาด อ.ต.ก. แล้วทั้งสิ้น ทั้งนี้ ถือเป็นช่องทางสำคัญสำหรับเกษตรกร ในการเพิ่มโอกาสการขายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากมือเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางอีกด้วย" รมช.ธรรมนัส กล่าว

     งาน “ORTORKOR SMART EXPO 2019” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน นี้ ณ อิมแพคฮอลล์ 7 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรมประมง กรมหม่อนไหม องค์การสะพานปลา ฯลฯ และภาคเอกชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาจำหน่าย เป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ผลิตภายใต้แบรนด์ อ.ต.ก. ( Best of อ.ต.ก. ) เผยแพร่การตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพในรูปแบบของการใช้นวัตกรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรคุณภาพให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานสินค้าภาคการเกษตรสู่ความยั่งยืน

     สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน นอกจากการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ จากสมาชิกเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรจังหวัดต่าง ๆ แล้ว ยังมีการจัดแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพ นิทรรศการแสดงนวัตกรรมทางการเกษตรและตลาดสินค้าเกษตรสมัยใหม่ การจัดประกวดสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร และนวัตกรรม การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งการเจรจาการค้าระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งและธุรกิจส่งออกอีกด้วย.