ตกลง
ประกาศกองเกษตรสารนิเทศ เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
2 ส.ค. 2562
1,182
312


รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (จ้างเหมา)
สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ
ปฏิบัติงานใน กลุ่มโฆษกและวิเคราะห์ข่าว
ค่าตอบแทน เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไป :
-  อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์
-  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
-  มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ (Ms office / Internet)

ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติงาน :
- สรุปข่าวเช้าประจำวัน
- ติดต่อประสานงานสื่อมวลชน
- จัดทำวาระงาน เพื่อแจ้งเชิญสื่อมวลชนทำข่าว
- เขียนข่าว ถ่ายภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย