ตกลง
ประกาศคณะกรรมมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
3 ก.ย. 2562
118
103