ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นตรวจและติดตามงานในเขตตรวจราชการที่ 18
10 ม.ค. 2562
172
0
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นตรวจและติดตามงานในเขตตรวจราชการที่ 18
วันพฤหัสบดีที่10มกราคม2562นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรง
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นตรวจและติดตามงานในเขตตรวจราชการที่ 18

          วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นตรวจและติดตามงานในเขตตรวจราชการที่ 18 ดังนี้

          เวลา 09.00 น.เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า 3 โครงการ ของจังหวัดพิจิตรและจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค (ภาคเหนือ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

           เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจและคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีหลังเข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ได้ติดตามปัญหาการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดในพื้นที่ ซึ่งได้รับการควบคุมหนอนกระทู้ในระยะดักแด้โดยใช้สารชีวภัณฑ์ และได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิ่มเติม