ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองฝักสด
7 ก.พ. 2562
195
0
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองฝักสด
วันพฤหัสบดีที่7กุมภาพันธ์2562เวลา13.30น.นายเข้มแข็ง
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองฝักสด

          วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองฝักสด ณ บ้านนายวันชัย ชีวระ ประธานแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลืองฝักสดอุทัยธานี หมู่ที่ 4 บ้านดงประดาพระ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

          สืบเนื่องจากเกษตรกรในตำบลทุ่งโพ ส่วนใหญ่นิยมทำนากันอย่างต่อเนื่อง บางปี 2-3 รอบต่อปี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้สภาพดินเสื่อมโทรม เนื่องจากขาดการปรับปรุงและบำรุงรักษา จึงทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีเท่าที่ควร เกษตรกรจึงหันมาปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อสลับหมุนเวียนกับการทำนา โดยได้มีการรวมกลุ่มกันปลูกถั่วเหลืองฝักสด (ถั่วแระญี่ปุ่น) ส่งออกญี่ปุ่น ซึ่งเกษตรกรจะปลูกในช่วงฤดูหนาวเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดิน ซึ่งการปลูกถั่วเหลืองฝักสดสามารถสร้างรายได้ ใช้ตลาดนำการผลิต  มีตลาดรองรับ และมีการประกันราคาที่แน่นอนให้กับเกษตรกร

          ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เยี่ยมชมจุดรวบรวมผลผลิต กระบวนการ และขั้นตอนการคัดแยก อีกทั้งกล่าวให้กำลังใจเกษตรกรและให้คำมั่นว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยินดีส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรในทุกเรื่อง หากเกษตรกรพบปัญหาหรือต้องการให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือให้รีบแจ้งทันที และขอบคุณเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกครั้งที่เดินทางมาตรวจ ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี