ตกลง
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต”
11 ก.พ. 2562
244
0
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต”
วันจันทร์ที่11กุมภาพันธ์2562นายอภัยสุทธิสังข์
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต”

          วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 ตามนโยบาย ตลาดนำการผลิตเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดได้โดยไม่ผ่านคนกลาง สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยที่มีใบรับรองการผลิตและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เข้ามาขายในพื้นที่ของตลาดโดยจะแบ่งเป็น โซนเฉพาะแยกจากสินค้าทั่วไปโดยเกษตรกรสามารถนำสินค้ามาขายได้ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

          ซึ่งจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นี้โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นสักขีพยาน  ระหว่าง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร  สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมกับบริษัทไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์จำกัด(ตลาดไท)โดยเนื้อหาหลักในบันทึกข้อตกลงจะเป็นการให้การสนับสนุนทั้งเรื่ององค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ ใหม่ สะอาด ปลอดภัย มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ให้ได้ใบรับรองมาตรฐานการผลิต GAP, Thai GAP หรือ Organic Thailand และให้การสนับสนุนในเรื่องพื้นที่จำหน่ายสินค้าผัก ผลไม้ในตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรเพื่อให้ได้ราคาที่เป็นธรรมเหมาะสมตลอดจนช่วยเหลือในเรื่องการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสจับคู่การค้าให้เกิดการเจรจาซื้อ-ขายระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้อ  ในส่วนของผู้บริโภคสามารถใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) ตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่น ในเรื่องของแหล่งที่มาและความปลอดภัยเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและหาซื้อสินค้าปลอดภัยได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  

          นอกจากนี้ทางตลาดไทจะเดินหน้าขยายโครงการตลาดไทซีเล็ค โดยตั้งเป้าหมายที่จะขยายชนิดสินค้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง จากหลากหลายพื้นที่มากขึ้น และการร่วมมือกับเครือข่ายตลาดต่างๆ ที่มากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและคุณภาพชีวิตเกษตรกร