ตกลง
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือข้อราชการและรับฟังนโยบายด้านการเกษตรของจังหวัดตรัง โดยมีประเด็นสำคัญคือ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย ของจังหวัดตรังให้เป็นรูปธรรม
20 มี.ค. 2563
93
0
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือข้อราชการและรับฟังนโยบายด้านการเกษตรของจังหวัดตรัง โดยมีประเด็นสำคัญคือ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย ของจังหวัดตรังให้เป็นรูปธรรม
วันศุกร์ที่20มีนาคม2563เวลา09.00น.นายมนัสกำเนิดมณี
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือข้อราชการและรับฟังนโยบายด้านการเกษตรของจังหวัดตรัง โดยมีประเด็นสำคัญคือ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย ของจังหวัดตรังให้เป็นรูปธรรม

                นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดตรัง

                วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 6 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา) เพื่อหารือข้อราชการและรับฟังนโยบายด้านการเกษตรของจังหวัดตรัง โดยมีประเด็นสำคัญคือ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย ของจังหวัดตรังให้เป็นรูปธรรม

                เวลา 09.30 น. เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีประเด็นสำคัญคือ

                1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดตรังมีแปลงใหญ่ จำนวน 59 แปลง  เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 3,225 ราย พื้นที่ 33,193 ไร่ ชนิดสินค้าทั้งด้าน ประมง ปศุสัตว์ รวมทังสิ้น 14 ชนิดสินค้า โดยให้มุ้งเน้นในการพัฒนาแปลงเชิงคุณภาพ โดนเฉพาะการลดต้นทุนการผลิต และการเสริมความเข้มแข็งของกลุ่ม

                2. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการตลาดนำการเกษตร โดยมุ่งเน้นให้เสนอแนะเกษตรกรเป็นทั้งผู้ผลิต และผู้จำหน่าย ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 

                3. การส่งเสริมงานด้านเกษตรอินทรีย์ โดยจังหวัดตรังให้ความสำคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ / เกษตรปลอดภัย

                4. การส่งเสริมงานด้านเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากจังหวัดยกเป็นประเด็นสำคัญของจังหวัด ดังนั้นจะต้องร่วมการบูรณาการ ขับเคลื่อนแบบจริงจัง

                5. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม 

                6. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

                7. การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

                8. การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

                9. การแก้ไขปัญหาการ ใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

                10. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

                11. การวางแผนข้าวครบวงจร

                โดยมีหัวหน้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษาภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

                เวลา 14.00  น. ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พบปะ Young Smart Farmer นายประกิจ จิตรใจภักดิ์ ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีพื้นที่การเกษตร 58 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แปลงเกษตรผสมผสาน จำนวน 39 ไร่ และส่วนที่ 2 สวนยางพารา จำนวน 19 ไร่ มีการวางแผนปลูกพืชให้มีรายได้ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และราย 3 เดือน มีการวาวแผการนการลดค้นทุนการผบิต โดยผลิตอาหารสัตว์ (ไก่ ปลา สุกร) เอง