ตกลง
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ รอบที่ 1
23 มี.ค. 2563
122
0
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ รอบที่ 1
วันจันทร์ที่23มีนาคม2563นายฉันทานนท์วรรณเขจร
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ รอบที่ 1

                วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร    ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผลการดำเนินงานพบว่าโครงการส่วนใหญ่ยังอยู่ช่วงเพิ่งเริ่มดำเนินการเนื่องจากปีนี้ได้รับงบประมาณล่าช้า  การตรวจราชการในครั้งนี้ประกอบด้วยเรื่องที่สำคัญดังนี้

                - การตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการจำนวน 12 โครงการ

                -การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ที่กระทบต่อเกษตรกร หรือภัยพิบัติด้านการเกษตร

                1) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางเกษตร  พบว่าทางจังหวัดยังบริหารจัดการได้ดี ไม่มีปัญหา อุปสรรค

                2) การแก้ไขปัญหาน้ำเค็มพบว่า ขณะนี้ค่าความเค็มยังไม่เกินค่ามาตรฐาน ไม่มีปัญหา อุปสรรค

                -เรื่องการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ  2563 พื้นที่ กทม ไม่มีเป้าหมายดำเนินการ

                -โครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ "เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ" ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้ร่วมมือกับบริษัทลาซาด้าจำกัด (ประเทศไทย)นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ไปอบรมเป้าหมายของโครงการนี้จะช่วยพัฒนาเกษตรกรให้ขายของออนไลน์ได้และเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตในช่วงที่ออกมามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่ Covid 19 ยังมีแนวโน้มระบาดในวงกว้างมากขึ้น จึงส่งผลให้แนวโน้มการค้าขายออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โครงการนี้  Kick Off เปิดตัวโครงการไปแล้วเมื่อ 4 มี.ค.2563 ทั้งนี้หากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯใดมีความสนใจขอให้นำเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเข้าร่วมโครงการฯโดยสามารถเบิกจ่ายใช้เงิน 3% ของแต่ละกรมที่กันไว้ได้