ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร และนายมนัส กำเนิดมณี ผต.กษ. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 1/2563
9 ม.ค. 2563
80
0
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร และนายมนัส กำเนิดมณี ผต.กษ. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่9มกราคม2563นายฉันทานนท์
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร และนายมนัส กำเนิดมณี ผต.กษ. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 1/2563

          วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลางและเขตตรวจราชการที่ 2และนายมนัส กำเนิดมณี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์  ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้แทนจากบริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย เข้าร่วมประชุม มีวาระที่สำคัญคือการคัดเลือกสินค้าสำหรับวันเปิดตัวโครงการ (Kick off Day)ของแต่ละหน่วยงาน สินค้าในวัน Kick Off จากเกษตรกรทั่วประเทศ 131 กลุ่ม ประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชน  Young Smart Farmer กลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์ ประโยชน์ที่จะได้รับคือเป็นการสร้างโอกาสร่วมกันให้กับสินค้าเกษตรและเกษตรกรไทยในการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ สามารถเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ลาซาด้าซึ่งเป็นอันดับหนึ่งด้านการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทยได้