ตกลง
รมช.เกษตรฯ เปิดงาน Field Day จ.พะเยา สนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต
13 ม.ค. 2563
50
0
งาน Field Day
รมช.เกษตรฯเปิดงานFieldDayจ.พะเยาสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต
รมช.เกษตรฯ เปิดงาน Field Day จ.พะเยา สนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต

รมช.เกษตรฯ เปิดงาน Field Day จ.พะเยา สนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเกษตรกร

     ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ เทศบาลตำบลงิมอ.ปง จ.พะเยา ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกัน รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร หากสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ได้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ดียิ่งขึ้น

      “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกรเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเกษตรกร จึงได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 เพื่อเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่พี่น้องเกษตรกร เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการผลิตสินค้าเกษตร มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ เพื่อวางแผนการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่พี่น้องเกษตรกร” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

     ทั้งนี้ทางกระทรวงเกษตรฯ มีความตระหนักและเข้าใจในปัญหาของเกษตรกร จึงมีนโยบายในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ หรือ Zoning โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ สำหรับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่หน่วยงานราชการส่งเสริมกับภูมิปัญญาของเกษตรกร และได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ

     ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานดังกล่าว เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร สำหรับการจัดงานวัน Field Day ณ เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในวันนี้ได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 4 สถานี เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านการเกษตร การจัดนิทรรศการให้ความรู้ จากหน่วยงานต่างๆ
1. นิทรรศการ ศพก./เครือข่าย ศพก. อำเภอปง 2. นิทรรศการ Young Smart Farmer จังหวัดพะเยา 3.นิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี 4. นิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานเอกชน อีกทั้งยังมีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพSmart Farmer และ Young Smart การจัดงานในครั้ง