ตกลง
รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบที่ดินทำกิน หวังสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ให้พี่น้องเกษตรกร
13 ม.ค. 2563
49
0
ส.ป.ก.
รมช.ธรรมนัสเดินหน้ามอบที่ดินทำกิน
รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบที่ดินทำกิน หวังสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ให้พี่น้องเกษตรกร

รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบที่ดินทำกิน หวังสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ให้พี่น้องเกษตรกร

      ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกร มอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มอบแหล่งน้ำประจำไร่นา มอบเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด และมอบพันธุ์ปลา ณ ศูนย์น้ำธำรงชีวิต บ้านห้วยแล้ง จ.เชียงราย ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายโดยมีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ประมาณ 588,001 ไร่ และได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรแล้ว เป็นแปลงเกษตรกรรม จำนวน 65,855 ราย 83,375 แปลง เนื้อที่ 553,180 ไร่ และแปลงที่อยู่อาศัยจำนวน 15,161 ราย 15,458 แปลง เนื้อที่ 7,779 ไร่ เพื่อกระจายการถือครองลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปรับปรุงทรัพยากร และปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 

       “ในวันนี้ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย มีเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินไปแล้ว จำนวน 81,016 ราย 35,923 แปลง เนื้อที่ประมาณ560,959 ไร่ เมื่อเกษตรกรได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว พี่น้องเกษตรกรจะมีรับโอกาสในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ ให้มีที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมให้เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพของเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

       ทั้งนี้ได้มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกร และมีเป้าหมายในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวน600 ราย นอกจากมีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว ยังมีการมอบพันธุ์ปลาให้กับตัวแทนเกษตรกร โครงการทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน และผู้นำท้องที่จากหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย มอบแหล่งน้ำประจำไร่นา และเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด จากสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย และส.ป.ก.เชียงรายสนับสนุนมอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน จำนวน 2 กลุ่ม ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร ในเรื่องของแหล่งน้ำ และภัยแล้งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน