ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญขอวรัฐบาล รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดสตูล
13 ก.พ. 2563
40
0
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญขอวรัฐบาล รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดสตูล
วันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์2563นายมนัสกำเนิดมณี
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญขอวรัฐบาล รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดสตูล

          นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการการจัดการประมงอย่างยั่งยืนและโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง

          วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญขอวรัฐบาล รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 6  จังหวัดสตูล โดยมี

          1. นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

          2. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

          3. นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          และผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 16 ร่วมการตรวจราชการ ซึ่งในช่วงเช้ามีการเข้าพบหารือข้อราชการกับนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และมีการประชุมร่วมกับส่วนราชการเพื่อรับฟังข้อมูลการตรวจติดตามการจัดการประมงอย่างยั่งยืนและโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวิชาการ และด้านสังคม  ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล

          จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู เพื่อประชุมหารือการจัดการเรือประมง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง จังหวัดสตูล (PIPO) เพื่อรับฟังการชี้แจงผลการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานต่อไป