ตกลง
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย
14 ธ.ค. 2563
342
0
กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้

       - การกระจายเกลือทะเล ซึ่งดำเนินการผ่านเครือข่ายสหกรณ์และร้านธงฟ้า

       - การแก้ไขปัญหาการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบภายในการพัฒนาเกลือทะเลไทยควบคู่กับการทำความเข้าใจไม่ให้กระทบต่อข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

      - การพัฒนางานวิจัยเกลือทะเล เช่น การพัฒนาเกลือดำที่ใช้ในการเพิ่มแร่ธาตุในดินให้เป็นเกลือสตุ ที่สามารถรับประทานได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าได้ 3 - 6 เท่า

       - การจัดทำมรดกทางการเกษตรโลกเกลือทะเลไทย ให้จัดทำทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  รวมทั้งการนำข้อมูลการทำเกลือทะเลไทยเพื่อนำไปพัฒนาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร

       - การดำเนินการด้านมาตรฐานเกลือทะเลไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ และการเสนอระเบียบกระทรวงเกษตรฯ ว่าด้วยการขอและออกใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับการทำนาเกลือทะเล

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนการประชุมคณะกรรมการฯ และแผนการตรวจเยี่ยมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันต่อไป