กระทรวงเกษตรฯ ล้ำหน้าขับเคลื่อนภารกิจ “จากหิ้งสู่ห้าง จากหิ้งสู่ฟาร์ม”
24 มี.ค. 2564
497
0
กระทรวงเกษตรฯ ล้ำหน้าขับเคลื่อนภารกิจ “จากหิ้งสู่ห้าง จากหิ้งสู่ฟาร์ม” สวก.เปิดตลาดชอปปิ้งงานวิจัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โชว์เทคโนโลยีและเปิดตัวผลงานวิจัยเด่น พร้อมจับมือภาคเอกชนดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ภายใต้ “5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย”
กระทรวงเกษตรฯล้ำหน้าขับเคลื่อนภารกิจ
กระทรวงเกษตรฯ ล้ำหน้าขับเคลื่อนภารกิจ “จากหิ้งสู่ห้าง จากหิ้งสู่ฟาร์ม”

     นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 แถลงวันนี้ (24 มี.ค.) ว่า ในการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ภายใต้ “5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย” เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรของไทยสู่เกษตร 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นแกนขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำการเกษตรจนถึงปลายน้ำการพาณิชย์ มุ่งเป้าสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรและระบบเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพใหม่ให้กับประเทศไทย จึงเร่งดำเนินการส่งเสริมการต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมไปสู่ภาคธุรกิจและการลงทุนซึ่งเป็นแนวทาง “จากหิ้งสู่ฟาร์ม จากหิ้งสู่ห้าง” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี สวก. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน

     นางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. แถลงว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสวก. จะจัดงาน “ARDA Virtual Meeting : สุดยอดงานวิจัย สู่ตลาดภาคธุรกิจ” ในรูปแบบ Virtual Event บนแพลตฟอร์มออนไลน์ จับมือผู้ประกอบการภาคเอกชน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บางกอกดรัก จำกัด บริษัท เจอาร์ แลบโบราทอรี่ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด บุก ไทย จันทรา นำผลงานวิจัยไปสู่ตลาด พร้อมโชว์ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเด่น อาทิ อาหารว่างดัดแปลงเนื้อสัมผัสพร้อมรับประทาน มาร์การีนจากน้ำมันรำข้าว เครื่องดื่มฟังก์ชันข้าวไทย สารออกฤทธิ์จากใบบัวบกสำหรับการนำไปพัฒนาตำรับยาทาภายนอก และชุดตรวจคัดแยกมะละกอปลอด GM เพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการส่งออกมะละกอให้ได้มาตรฐานสากล โดยกิจกรรมเปิดตลาดชอปปิ้งงานวิจัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น. ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นจุดเริ่มในการผลักดันให้เกิดการลงทุนทางธุรกิจของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งสามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองตามนโยบาย BCG Model โดยการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งเดิม นั่นก็คือ ทรัพยากรชีวภาพ หรือผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า รวมถึงนวัตกรรมที่นำ Green Technology มามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงาน 

     ภายในงาน เปิดให้ผู้ที่ร่วมลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวก. โดยสามารถเข้าไปเลือกชมชอปปิ้งเทคโนโลยีจากงานวิจัย ในโซนที่ 1-2 รวมถึงเข้าชมงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (Free Technology) ในโซนที่ 3 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยประกอบด้วย 4 โซน คือ

     โซนที่ 1 Show case จาก “หิ้งสู่ห้าง” มากกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ อาทิ น้ำนมข้าวออแกนิค ซอสหมักเนื้อสมุนไพร เครื่องสำอางจากไหม และอาหารเสริมจากถั่งเช่า

     โซนที่ 2 ผลงานวิจัยพร้อมใช้ “เชิงพาณิชย์” มากกว่า 20 ผลงาน อาทิ กากเต้าหู้หมักยีสต์แดงสำหรับอาหารโคเนื้อ ผลิตภัณฑ์จากผลและกากเม่า เครื่องจักรกลผลิตเงาะกระป๋อง และไมโครอีมัลชันกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยด

     โซนที่ 3 องค์ความรู้วิจัยพร้อมใช้ “เชิงสาธารณะ” มากกว่า 20 ผลงาน อาทิ ระบบเตือนภัยดินถล่ม ต้นแบบการฟื้นฟูปูม้าอ่าวบ้านดอน และข้าวโพดหลังนาสู้ภัยแล้ง

     โซนที่ 4 ระบบ TARR คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตร ที่รวบรวมผลงานวิจัยด้านการเกษตรจากเครือข่ายพันธมิตรกว่า 60,000 เรื่อง

     พร้อมกันนี้ยังมีการนำเสนอ “สุดยอดงานวิจัย สู่ตลาดภาคธุรกิจ” ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ โดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาควิชาการ เข้าร่วมรับชมงาน ผ่านทางเว็ปไซต์ https://ardavirtualmeeting.digitalnextecho.com/register.php ซึ่งคาดว่าการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดและเชื่อมเครือข่ายกับภาครัฐและภาคเอกชนจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และสร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศต่อไป

 

ตกลง