“เลขา รมว.กษ.” ประชุมแก้ไขปัญหากลุ่มเครือข่ายเกษตรกรของพระราชา
25 มี.ค. 2564
312
0
“เลขา รมว.กษ.” ประชุมแก้ไขปัญหากลุ่มเครือข่ายเกษตรกรของพระราชา
“เลขารมว.กษ.”ประชุมแก้ไขปัญหากลุ่มเครือข่ายเกษตรกรของพระราชา
“เลขา รมว.กษ.” ประชุมแก้ไขปัญหากลุ่มเครือข่ายเกษตรกรของพระราชา

     นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรของพระราชา พร้อมด้วย นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) นายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายเจริญศักดิ์ เพชรจู ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายโกวิท เทพไพฑูรย์ พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการตามประเด็นข้อเรียกร้องของกลุ่มฯ ซึ่งขอให้รัฐบาลนำนโยบายปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 และ 2 ตุลาคม 2561 เข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอมติของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ตัวแทนเกษตรกรมีความพอใจ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไป 

 

ตกลง