กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าแก้ปัญหากลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน พร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
26 มี.ค. 2564
251
0
กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าแก้ปัญหากลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน พร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
กระทรวงเกษตรฯเดินหน้าแก้ปัญหากลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน
กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าแก้ปัญหากลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน พร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง

     นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกร “กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน” ได้แก่ 1) กรณีผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 2) กรณีผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง และโครงการอ่างเก็บนาอำปึล จังหวัดสุรินทร์ และ 3) กรณีผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดือนห้า จังหวัดอุบลราชธานี

     ทั้งนี้ เพื่อให้ปัญหาของกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีต่าง ๆ ได้มีการพิจารณาให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบร่างคำสั่ง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง 3 คณะ ได้แก่ 1) แต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรขอรับสิทธิการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล จังหวัดร้อยเอ็ด 2) แต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง และโครงการอ่างเก็บนาอำปึล จังหวัดสุรินทร์ และ 3) แต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดือนห้า จังหวัดอุบลราชธานี อย่างไรก็ตาม ให้ตรวจสอบองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ให้ครอบคลุม และเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามคำสั่งต่อไป 

     นายธนา กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่สะสมมานาน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่รับความช่วยเหลือ จึงมีการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนเกษตรกร ตามประเด็นข้อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐ สำหรับกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐ (เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝาย) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายศักดา กาญจนเสน และนายไพโรจน์ จงหาญ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา และมีความพอใจในการประชุมครั้งนี้

 

ตกลง