รับหนังสือจากตัวแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศลทั้ง 5 กลุ่ม
29 มี.ค. 2564
256
0
รับหนังสือจากตัวแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศลทั้ง
รับหนังสือจากตัวแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศลทั้ง 5 กลุ่ม

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตัวแทนรับหนังสือจากตัวแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศลทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน (สพอ.) 2) กลุ่มเกษตรกรฝายราษีไศล (กรอ.) 3) กลุ่มพัฒนาเขื่อนราษีไศล 4) กลุ่มสมาพันธ์แม่มูลยั่งยืน และ 5) กลุ่มอิสระ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรขอรับสิทธิการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพทั้ง 3 จังหวัด (จ.สุรินทร์ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ศรีสะเกษ) 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

ตกลง