คกก.พัฒนาเกลือทะเลไทย
17 มิ.ย. 2564
357
0
คกก.พัฒนาเกลือทะเลไทย รายงานความก้าวหน้าผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือสมุทร ปีการผลิต 2563/64 เตรียมขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงผลผลิตเกลือทะเลในอัตราที่เหมาะสม
คกก.พัฒนาเกลือทะเลไทย
คกก.พัฒนาเกลือทะเลไทย

       นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ VDO Conference โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือสมุทร ปีการผลิต 2563/64 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64) มีจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 723 ครัวเรือน 1,276 แปลง เนื้อที่ 27,978.30 ไร่ จาก 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีปัตตานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี

      นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รายงานความก้าวหน้าการกระจายเกลือทะเล ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้สำรวจปริมาณเกลือทะเลฤดูการผลิต 2562/63 คงค้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 64) จำนวน 171,778 ตัน แบ่งเป็น เกลือขาว 420 ตัน เกลือกลาง170,851 ตัน และเกลือดำ 777 ตัน ทั้งนี้ เกลือคงค้างดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการเชื่อมโยงผลผลิตเกลือทะเลในอัตราที่เหมาะสม ในโครงการ “โครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลปี 2564” จากคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลปี 2564 เป็นโครงการที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรนาเกลือด้านค่าใช้จ่ายในครอบครัวและหนี้สินได้ในเบื้องต้น อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรสามารถกระจายเกลือออกสู่ท้องตลาด โดยมีหลักการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการเชื่อมโยงผลผลิตเกลือทะเลในอัตราที่เหมาะสมในจังหวัดที่มีราคาจำหน่ายเกลือต่ำกว่าต้นทุน

ตกลง