กระทรวงเกษตรฯ ยกระดับอัพเกรดข้าวไทยด้วยเทคโนโลยี่และนวัตกรรม
22 ก.ค. 2564
473
0
กระทรวงเกษตรฯ ยกระดับอัพเกรดข้าวไทยด้วยเทคโนโลยี่และนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรฯยกระดับอัพเกรดข้าวไทยด้วยเทคโนโลยี่และนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรฯ ยกระดับอัพเกรดข้าวไทยด้วยเทคโนโลยี่และนวัตกรรม

      นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือ "การพัฒนาข้าวไทยครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ" ตามนโยบายเกษตร 4.0 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว นายเกษม ผลจันทร์ นายกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย นายนิพนธ์ สมิทธาพิพัฒน์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย ศูนย์ข้าวชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

      นายอลงกรณ์ กล่าวถึงการ Re-Engineering การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวการแปรรูปและการตลาดตลอดห่วงโซ่โดยระดมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตร ภาคเอกชนและภาคเกษตรกรชาวนาแบบ Win Win situation “ร่วมมือกัน และเข้มแข็งไปด้วยกัน” ทำงานเชิงระบบต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานข้าวไทย ในประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวการปลูกและหลังการเก็บเกี่ยว เริ่มจากการพัฒนาพันธุ์ข้าวตามนโยบายตลาดนำการผลิต ทั้งพันธุ์คัดพันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่าย การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ การรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม ผ่านเครือข่าย AIC จังหวัด เข้าร่วมในพื้นที่จังหวัด อำเภอ จนถึงชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนอาสาพร้อมด้วยการบริหารจัดการน้ำด้วยพลังงานหมุนเวียนเพื่อเพาะปลูกข้าวอย่างเป็นระบบ ทั้งการใช้น้ำใต้ดิน และน้ำจากระบบชลประทาน

       นอกจากนี้ นายอลงกรณ์ ยังเน้นเรื่องการผลิตข้าว GAP และข้าวอินทรีย์จับคู่กับ โรงสี GMP /Organic และได้เสนอการทำ Contract Farming ระหว่างโรงสี กับชาวนาโดยเฉพาะนาข้าวแปลงใหญ่ แปลงข้าวอินทรีย์ เพื่อสร้างความมั่นใจข้าวที่มีมาตรฐาน พร้อมเชื่อมโยงตลาดข้าวกับ ตลาดกลางสินค้าเกษตรในพื้นที่ชุมชน เสริมตลาดออนไลน์ และPlatform เช่น ไปรษณีย์ไทย การขยายสินค้า ผ่านระบบ โลจิสติกส์ที่เป็นช่องทางการตลาดข้าว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางตลาดสินค้าฮาลาลที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงในตลาดสินค้าเกษตรอาหารโลก

ตกลง