รองปลัดฯ อำพันธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 6/2564
9 ก.ย. 2564
184
0
รองปลัดฯ อำพันธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 6/2564
รองปลัดฯอำพันธุ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
รองปลัดฯ อำพันธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 6/2564


     วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 6/2564 โดยมี ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ สำหรับการประชุมฯดังกล่าว มีการพิจารณาหารือข้ออุทธรณ์ ตามระเบียบว่าด้วยการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 เรื่อง ณ ห้องประชุม 135  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตกลง