ตกลง
การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกข้าวของตลาดโลก ประจำปี 2564
27 ม.ค. 2564
342
116
การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกข้าวของตลาดโลก
การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกข้าวของตลาดโลก ประจำปี 2564

ด้วยกรมการข้าวได้กำหนดจัดงานการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกข้าวของตลาดโลก ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาข้าวไทยให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เชื่อมโยงงานหลายภาคส่วน เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสามารถส่งข้าวเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ 6 - 29 มกราคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ