ตกลง
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมชง ครม. อนุมัติเงินชดเชยค่าทดแทนที่ดินโครงการฝายหัวนา จ.ศรีสะเกษ รมว.เฉลิมชัย มุ่งจบปัญหาภายใน ปี 2564
20 ม.ค. 2564
387
0
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมชง ครม. อนุมัติเงินชดเชยค่าทดแทนที่ดินโครงการฝายหัวนา จ.ศรีสะเกษ รมว.เฉลิมชัย มุ่งจบปัญหาภายใน ปี 2564
กระทรวงเกษตรฯเตรียมชงครม.อนุมัติเงินชดเชยค่าทดแทนที่ดินโครงการฝายหัวนา
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมชง ครม. อนุมัติเงินชดเชยค่าทดแทนที่ดินโครงการฝายหัวนา จ.ศรีสะเกษ รมว.เฉลิมชัย มุ่งจบปัญหาภายใน ปี 2564

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ครั้งที่ 2 / 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กรรมการในส่วนกลาง) และผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ไปยังห้องประชุมโครงการชลประทานศรีสะเกษ (กรรมการ  ในส่วนภูมิภาค และผู้แทนกลุ่มราษฎร) ว่า การสร้างฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ เป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐและประชาชนมาเป็นระยะเวลานาน ดร.เฉลิมชัย มีความเป็นห่วงในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงได้สั่งการให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน กระทรวงเกษตรฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนาจังหวัดศรีสะเกษขึ้น และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนถึงการประชุมวันนี้ ได้ข้อสรุปสำคัญในการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้กับราษฎรเจ้าของที่ดินทั้งในส่วนที่มีเอกสารสิทธิ์ และไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วที่สุด

“สำหรับการประชุมในวันนี้ มีการพิจารณามติเห็นชอบเรื่องสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชย กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 82 แปลง เนื้อที่ 422 – 1 – 15 ไร่ โดยจะจ่ายไร่ละ 125,000 บาท รวมเป็นเงิน 52,785,937.50 บาท 2. การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชย กรณีที่ดินบริเวณหัวงาน (ไม่มีเอกสารสิทธิ์) จำนวน 22 แปลง เนื้อที่ 206 – 2 – 02 ไร่ โดยจะจ่ายไร่ละ 45,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,292,725 บาท 3.การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชย โดยจะมีผู้แทนของกลุ่มต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการ ให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและควบคุมการโอนจ่ายเงินชดเชยให้ถูกต้องตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ จำนวนเนื้อที่ และจำนวนเงินค่าชดเชย เพื่อเป็นการเยี่ยวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาทมาอย่างยาวนาน กระทรวงเกษตรฯ จะนำมติการประชุมในวันนี้ เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด” นายธนากล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ยังได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาวาระเพิ่มเติม ในส่วนของการยกเว้นค่าธรรมเนียม ภาษีที่ดิน ซึ่งเป็นรายละเอียดการดำเนินงานของกรมที่ดิน ให้กับราษฎรเจ้าของที่ดินทั้งในส่วนที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย สำหรับกรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิสมบูรณ์อยู่แล้ว เมื่อนำเสนอสู่คณะกรรมการฯ ต้องผ่านขั้นตอนของการคัดค้านความถูกต้องในบรรดาทายาทของเจ้าของที่ดินเองก็สามารถมีสิทธิคัดค้านภายในระยะเวลา 30 วัน