ส.ป.ก. เตรียมการ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
8 ต.ค. 2564
195
0
ส.ป.ก. เตรียมการ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
ส.ป.ก.เตรียมการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
ส.ป.ก. เตรียมการ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย

 

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. 256๔ เวลา 10.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 112 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างทั่วถึง รวมทั้งเสนอประเด็นแถลงข่าวที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเกษตรกร

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า ตามที่ได้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่องอันส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่และบุคลากรของ ส.ป.ก. ในหลายพื้นที่ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกหน่วยส่วนราชการเตรียมการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้ สำหรับในส่วนของ ส.ป.ก. ได้มอบหมายให้ทาง ส.ป.ก. จังหวัด ทั้ง ๗๒ จังหวัด ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ ประสานงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเจ้าหน้าที่เข้าประสานความช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้นทันทีที่เกิดเหตุ และประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารแก่เกษตรกร กรณีประสบอุทกภัย

นอกจากนี้ ส.ป.ก. ยังเร่งดำเนินการประสานงานและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและจัดทำแผนที่อุทกภัย โดยเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกล เพื่อร่วมสำรวจความเสียหายของพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

ส.ป.ก. มีความห่วงใยเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เราจะรีบเร่งวางแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในด้านต่าง ๆ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวทิ้งท้าย

ตกลง