กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนติดตั้งแอปพลิเคชัน “SmartAuditor”
15 ต.ค. 2564
399
0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนติดตั้งแอปพลิเคชัน “SmartAuditor” นวัตกรรมช่องทางสื่อสารความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และประชาชน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนติดตั้งแอปพลิเคชัน “SmartAuditor”
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนติดตั้งแอปพลิเคชัน “SmartAuditor”

     นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันรูปแบบการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์มีการปรับเปลี่ยนให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการปรับตัวให้ทัดเทียมกับภาคเอกชน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลายแห่งมีการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานต่าง ๆ มากขึ้นผ่านระบบออนไลน์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จึงได้พัฒนางานระบบบัญชีและกลไกที่จะส่งเสริมระบบบัญชีให้มีความทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และ
     เท่าทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป สอดรับกับนโยบายของ
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเน้นย้ำให้กรมฯ ดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้มีระบบการเงินการบัญชีและมีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกและสามารถผ่านพ้นสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยในปีนี้กรมฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน
“SmartAuditor” ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร อาทิ สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบดิจิทัล เรื่อง บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน เรื่อง การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พิชิตความจน เป็นต้น รวมไปถึงกฎหมายด้านการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถใช้เป็นช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา
2019 (COVID-19) อีกด้วย

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ภายในแอปพลิเคชัน SmartAuditor” ประกอบด้วยเมนูการใช้งานที่เป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมฯ และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนที่สนใจ อาทิ

- เมนูการถ่ายทอดสด รองรับการใช้งานในการรับชมการถ่ายทอดสดในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่ง

- เมนูห้องเรียนออนไลน์ รองรับการใช้งานการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ การเรียน การสอบออนไลน์ มีแบบทดสอบก่อนและ

หลังการเรียนออนไลน์ พร้อมแสดงผลใบผ่านการเข้ารับการอบรมในรูปแบบดิจิทัล

- เมนูกฎหมายน่ารู้ รองรับการค้นหาข้อมูลเอกสารเรื่องน่ารู้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

- เมนูกระดานสนทนา รองรับการใช้งานการสอบถามข้อมูลภายใต้ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

- เมนูคำถามที่พบบ่อย รองรับการใช้งานประเด็นคำถาม - คำตอบ ที่สอบถามบ่อย ๆ

- เมนูปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รองรับการใช้งานการขอคำแนะนำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

                  ทั้งนี้ สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้บนอุปกรณ์ Smart Phone โดยพิมพ์คำค้นหาว่า “SmartAuditor” สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android ผ่านทาง Play Store และผ่านทาง App Store สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ IOS นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าระบบได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีและโน้ตบุ๊ก โดยเปิดเว็บบราวเซอร์ระบุที่อยู่แอดเดรส https://smartauditor.cad.go.th

ตกลง