อ.ต.ก. สนับสนุนเกษตรกร “เชื่อมโยงข้าวสารไทยสู่ตลาดชุมชน” เปิดจุดจำหน่ายข้าวสารคุณภาพเคลื่อนที่ เริ่ม 20-21 พ.ย. 64 เคหะร่มเกล้า และ 27 -28 พ.ย. เคหะจังหวัดนนทบุรี
19 พ.ย. 2564
112
0
อ.ต.ก. สนับสนุนเกษตรกร “เชื่อมโยงข้าวสารไทยสู่ตลาดชุมชน” เปิดจุดจำหน่ายข้าวสารคุณภาพเคลื่อนที่ เริ่ม 20-21 พ.ย. 64 เคหะร่มเกล้า และ 27 -28 พ.ย. เคหะจังหวัดนนทบุรี
อ.ต.ก.สนับสนุนเกษตรกร“เชื่อมโยงข้าวสารไทยสู่ตลาดชุมชน”
อ.ต.ก. สนับสนุนเกษตรกร “เชื่อมโยงข้าวสารไทยสู่ตลาดชุมชน” เปิดจุดจำหน่ายข้าวสารคุณภาพเคลื่อนที่ เริ่ม 20-21 พ.ย. 64 เคหะร่มเกล้า และ 27 -28 พ.ย. เคหะจังหวัดนนทบุรี

       นายปณิธาน มีไชยโย  รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรม “เชื่อมโยงข้าวสารไทยสู่ตลาดชุมชน” เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน นำผลผลิตข้าวสารและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสารมาจัดจำหน่าย ส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในราคาที่เหมาะสม เป็นการเพิ่มช่องทางในการระบายผลผลิตข้าวสารและเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการแบบครบวงจร และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักข้าวแต่ละสายพันธุ์มากขึ้น ข้าวแต่ละชนิดมีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรบ้าง เพราะปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มใส่ใจสุขภาพและคุณภาพของสินค้ามากขึ้น  อ.ต.ก.    จึงได้คัดสรรข้าวคุณภาพไทยจากทั่วทุกภูมิภาค พร้อมเชื่อมโยงตลาดข้าวสารจากเกษตรกรไทยสู่ผู้บริโภคโดยตรง ภายใต้ระบบการผลิตข้าวมาตรฐานQ (ข้าว GAP) ข้าวอินทรีย์ รวมไปถึงข้าวเฉพาะถิ่นที่มีโภชนาการสูง และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทำมาจากข้าว 

 

 

      กิจกรรม “เชื่อมโยงข้าวสารไทยสู่ตลาดชุมชน” เป็นการบูรณาการร่วมกัน โดย อ.ต.ก.ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการคัดสรรข้าวสารคุณภาพจากเกษตรกรมาจำหน่าย และสำนักงานการเคหะแห่งชาติ ที่สนับสนุนจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้  โดย อ.ต.ก.จะเปิดให้บริการจุดจำหน่ายข้าวสาร 2 จุด ดังนี้

 

การเคหะร่มเกล้า ลาดกระบัง การเคหะจังหวัดนนทบุรี สาขา 2

ครั้งที่ 1   วันที่ 20 - 21 พ.ย.64 (เสาร์-อาทิตย์)   ครั้งที่ 1   วันที่ 27 - 28 พ.ย.64 (เสาร์-อาทิตย์)

ครั้งที่ 2   วันที่ 25 - 26 ธ.ค.64 (เสาร์-อาทิตย์)    ครั้งที่ 2   วันที่  8 - 9  ม.ค.65   (เสาร์-อาทิตย์)

ครั้งที่ 3   วันที่ 29 - 30 ม.ค.65 (เสาร์-อาทิตย์)   ครั้งที่ 3   วันที่  5 - 6  ก.พ.65   (เสาร์-อาทิตย์)

ครั้งที่ 4   วันที่ 26 - 27 ก.พ.65 (เสาร์-อาทิตย์)   ครั้งที่ 4   วันที่  5 - 6  มี.ค.65   (เสาร์-อาทิตย์)

ครั้งที่ 5   วันที่ 26 - 27 มี.ค.65 (เสาร์-อาทิตย์)   ครั้งที่ 5   วันที่  2 - 3  เม.ย.65  (เสาร์-อาทิตย์)

ครั้งที่ 6   วันที่ 23 - 24 เม.ย.65 (เสาร์-อาทิตย์)  ครั้งที่ 6   วันที่  7 - 8  พ.ค.65   (เสาร์-อาทิตย์)

ครั้งที่ 7   วันที่ 28 - 29 พ.ค.65 (เสาร์-อาทิตย์)   ครั้งที่ 7   วันที่  4 - 5  มิ.ย.65   (เสาร์-อาทิตย์)

ครั้งที่ 8   วันที่ 25 - 26 มิ.ย.65 (เสาร์-อาทิตย์)   ครั้งที่ 8   วันที่  2 - 3  ก.ค.65   (เสาร์-อาทิตย์)

ครั้งที่ 9   วันที่ 30 - 31 ก.ค.65 (เสาร์-อาทิตย์)    ครั้งที่ 9   วันที่  6 - 7  ส.ค.65   (เสาร์-อาทิตย์)

         การจัดงานในครั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะสามารถเชื่อมโยงตลาดและกระจายผลผลิตข้าวสารของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคได้ไม่น้อยกว่า 15 ตัน มูลค่าการจำหน่ายกว่า 1.5  ล้านบาท ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าว

         ติดตามช้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ortorkormarket

 

ตกลง