“ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าปลอดภัย อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา”
24 มิ.ย. 2565
72
0
อ.ต.ก.จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าปลอดภัย ” ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 19.30 น. ณ สำนักงาน อ.ต.ก. อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
“ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ
“ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าปลอดภัย อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา”

ตามนโยบายรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและระบบกระจายสินค้าเกษตร เชื่อมโยงตลาดในทุกระดับให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน พัฒนาให้เป็นตลาดถาวรสำหรับเกษตรกร และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานโครงการตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงระบบการผลิตและระบบการตลาด สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ขายได้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เพิ่มทักษะด้านการตลาด การสร้างเครือข่าย และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร จนสามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม และก่อให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพแบบถาวรและยั่งยืน

นายปณิธาน  มีไชยโย  ผู้อำนวยการ อ.ต.ก.  เปิดเผยว่า  การจัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อ.ต.ก.  เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับตลาดสินค้าเกษตร ก่อให้เกิดมูลค่าการจำหน่ายจำนวนมาก และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในรูปแบบของตลาดเกษตรกร  อ.ต.ก.บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าเกษตรคุณภาพในพื้นที่ โดยใช้พื้นที่ สำนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าปลอดภัย จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนสินค้า อุปโภคบริโภค  อาทิ  ข้าวสารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์แปรรูปแป้งจากข้าวสาร ผักปลอดสารพิษ ผลไม้ เค้กจำปาดะขนุน น้ำพริกตำสด และพืชพันธุ์ไม้และอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยคัดสรรสินค้าเกษตรจากเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและภูมิภาคต่างๆ มาจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

 

 

0.0226 seconds
ตกลง