1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัด กษ. ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดยะลา
30 มี.ค. 2567
178
0
รองปลัดกษ.ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รองปลัด กษ. ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดยะลา

รองปลัด กษ. ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดยะลา 

          นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดยะลา ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้มีการติดตามความก้าวหน้าสินค้าเกษตร ได้แก่ ทุเรียน ปลาพลวงชมพู และปลานิลสายน้ำไหล

      ทั้งนี้ รองปลัด กษ. ได้ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุม ในส่วนของสินค้าทุเรียนว่า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลาควรนำร่องขอข้อมูลตัวเลขการซื้อขายยาฆ่าแมลง การหาแปลงตัวอย่างออร์แกนิค ที่ให้ราคาผลผลิตสูงกว่าปกติ เพื่อเป็นแนวทางการเพาะปลูกให้เกษตรกร นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำในเรื่องของปลานิลสายน้ำไหลว่า ควรมีการกระตุ้นช่องทางการตลาด การโปรโมทสินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น และประมงจังหวัดยะลา ควรทำแผนธุรกิจ ศึกษาต้นทุนการผลิต และจัดทำกระบวนการสุ่มตัวอย่างปลานิลดิบ ตรวจหาเชื้อโรค เพื่อให้สามารถนำมาทาบดิบได้ เป็นต้น

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง