1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ปลัดเกษตรฯ เปิดอบรม นบส. รุ่น 87 เน้นพัฒนาศักยภาพนักบริหารการเกษตรฯ เพื่อประโยชน์ต่อภาคเกษตรและเกษตรกร
10 มิ.ย. 2567
198
26
ปลัดเกษตรฯเปิดอบรมนบส.รุ่น87เน้นพัฒนาศักยภาพนักบริหารการเกษตรฯ
ปลัดเกษตรฯ เปิดอบรม นบส. รุ่น 87 เน้นพัฒนาศักยภาพนักบริหารการเกษตรฯ เพื่อประโยชน์ต่อภาคเกษตรและเกษตรกร

ปลัดเกษตรฯ เปิดอบรม นบส. รุ่น 87 เน้นพัฒนาศักยภาพนักบริหารการเกษตรฯ เพื่อประโยชน์ต่อภาคเกษตรและเกษตรกร

       นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 87 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และความคาดหวังสำหรับหลักสูตร นบส.” ณ ห้องประชุม มรว.รสลิน คัคณางค์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรม ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงที่ชัดเจนในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างมีระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประกอบกับภาคราชการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความคาดหวังของเกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ

      “กระทรวงเกษตรฯ จึงมุ่งหวังให้นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 87 ได้พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิคด้านการบริหาร รวมทั้งเสริมสร้างคุณลักษณะของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรภาครัฐ” ปลัดเกษตรฯ กล่าว

      สำหรับนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 87 มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 100 คน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน -17 กรกฎาคม 2567 รวมระยะเวลา 28 วัน การฝึกอบรมประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะตนเองและการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การฝึกอบรมภาควิชาการและฝึกปฏิบัติทั้งรูปแบบ Online และ Onsite โดยการรับฟังบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา การเสวนา เป็นต้น

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง