1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัดนวนิตย์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ 1 ครั้งที่ 1/2567
13 ก.พ. 2567
140
0
รองปลัดนวนิตย์ฯเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
รองปลัดนวนิตย์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ 1 ครั้งที่ 1/2567

     นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 135 และผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ คณะที่ 1 พร้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และการขออนุมัติปรับแผนการจ่ายชำระเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง