1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัด กษ. หารือแนวทางการดำเนินงานกองทุนในการกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
19 ก.พ. 2567
207
0
รองปลัดกษ.หารือแนวทางการดำเนินงานกองทุนในการกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองปลัด กษ. หารือแนวทางการดำเนินงานกองทุนในการกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานกองทุนในการกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมอัตนโถ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติงานและผลการการดำเนินงานตลอดจนแนวทางในการขับเคลื่อนกองทุนในการกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่
1) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
2) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
3) กองทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช (กรมการข้าว)
4) กองทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา (กรมประมง)
5) กองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.))
6) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (กรมปศุสัตว์)
7) เงินทุนหมุนเวียนยางพารา (กรมวิชาการเกษตร)
8) เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม (กรมวิชาการเกษตร)
9) กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช (กรมวิชาการเกษตร)
10) กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
11) กองทุนพัฒนายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย)
12) กองทุนจัดรูปที่ดิน (กรมชลประทาน)
13) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (กรมชลประทาน)
14)กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
15) กองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
และ 16) เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง