ตกลง
สร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1
17 ก.ย. 2561
290
0
สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขาติ และการปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562"
สร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติ
สร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บรรยายเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขาติ และการปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562" เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานยุทธศาสตร์ขาติ และการปฏิรูปประเทศ ระดับของแผน การสร้างกลไกการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ให้กับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 464 คน  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

MOAC Image