ตกลง
การประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ แผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
13 มี.ค. 2562
242
0
การประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
การประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ แผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานที่ประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ แผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้แทนสศก ชป กสก กสส พด กป ปศ กวก สปก กข ฝล มม สป.กษ. สวพส  ณ ห้องประชุม 1403 (สำนักตรวจราชการ)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สรุปผลการประชุม ได้ดังนี้

1.หน่วยงานสามารถจัดทำประเด็นหารือหรือขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำประเด็นดังกล่าวปรึกษาผู้บริหารของหน่วยงาน แล้วสรุปหัวข้อหารือ สาระสำคัญ ประเด็นหารือ/การขอรับการสนับสนุนจาก ทส. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของหน่วยงานของ กษ. รวมถึงเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศได้ตามวัตถุประสงค์

2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึง วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงานในการเตรียมการและการเข้าร่วมประชุมหารือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสื่อสารให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานทราบถึงการประชุมในครั้งนี้