ตกลง
แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กลุ่ม ปยป.กษ.
15 มี.ค. 2562
751
1,581
1. ทบทวนคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานที่ผ่านมา
1. ทบทวนคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานที่ผ่านมา

แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กลุ่ม ปยป.กษ.

1. ทบทวนคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานที่ผ่านมา

2. กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตามมติที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ป.ย.ป. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561

3. แผนปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 11 ด้าน

3.1 ประเด็นปฏิรูปด้านการเมือง

3.2 ประเด็นปฏิรูปด้านบริหารราชการแผ่นดิน

3.3 ประเด็นปฏิรูปด้านการกฏหมาย

3.4 ประเด็นปฏิรูปด้านยุติธรรม

3.5 ประเด็นปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

3.6 ประเด็นปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.7 ประเด็นปฏิรูปด้านสาธารณสุข

3.8 ประเด็นปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.9 ประเด็นปฏิรูปด้านสังคม

3.10 ประเด็นปฏิรูปด้านพลังงาน

3.11 ประเด็นปฏิรูปด้าน ปปป.

4. ข้อมูลการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซด์ของ สศช. http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=7099