ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น
               จ้างรายการค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทำดีมีรวย จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 
   
 
(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
สำเนาถูกต้อง
 
พนิดา เปศรี
(นางสาว พนิดา เปศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
 โดย นาง จุฑาทิพย์ สอนทุ่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ