ตกลง
การสมัครทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ICDL Workforce Basics ระหว่างวันที่ 17-25 มกราคม 2561 เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14
25 ม.ค. 2561
493
301