ตกลง
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างรายการค่าพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลกลางเกษตรดิจิทัล ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 ส.ค. 2562
214
238