ตกลง
ภารกิจ/บทบาทหน้าที่
Mission
 • ภารกิจสำนักการเกษตรต่างประเทศ

  1. ติดต่อและประสานงานกับต่างประเทศ ด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเกษตร และการค้าสินค้าเกษตร
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการขององค์การระหว่างประเทศด้านการเกษตรตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศต่างๆ และประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการเกษตรต่างประเทศ
  4. สนับสนุนและประสานงานกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 7 แห่ง ณ กรุงโรม จาการ์ตา แคนเบอร์ร่า วอชิงตัน ดี.ซี. ปักกิ่ง โตเกียว และสหภาพยุโรป (กรุงบรัสเซลส์)
  5. อำนวยความสะดวกในการติดต่อด้านพิธีการทางการทูต
  6. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเวทีนานาชาติ
  7. ร่างและจัดทำความตกลงด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่สัญญา และให้คำปรึกษาในการพิจารณาจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับ/สนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

 • ภารกิจสำนักงานที่ปรึกษาต่างประเทศ

      สำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศทั้ง 7 แห่ง มีภารกิจรับผิดชอบในด้านต่างๆที่สำคัญ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานตามนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในต่างประเทศ
  3. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านมาตรการที่มิใช่ภาษีของสินค้าเกษตร รวมทั้งร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ
  4. เป็นผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมเจรจาในองค์กรระหว่างประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  5. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล องค์กรต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ และเผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรของไทย
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • ติดต่อสอบถาม

  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  โทร. 02-629-9061 02-281-1109
  โทรสาร 02-281-6996 02-281-5838
  E-mail: foreign@moac.go.th