ภารกิจ/บทบาทหน้าที่
Missions
 • ภารกิจสำนักการเกษตรต่างประเทศ

  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนงานและแผนงบประมาณ รวมทั้งติดตามและประเมินผล การดําเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ 

  (๒) ทําหน้าที่สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ

  (๓) เป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศด้านการเกษตร ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  (๔) เป็นศูนย์ข้อมูลความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ผลงาน ด้านการเกษตรต่างประเทศ 

  (๕) เป็นหน่วยอํานวยการให้การบริหารงานของสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง 

  (๖) อํานวยการและบริหารงานพิธีการทางการทูตของกระทรวง 

  (๗) เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนกระทรวงในเวทีนานาชาติ 

  (๘) เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทําร่าง และเจรจาเพื่อจัดทําความตกลง ความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศต่าง ๆ และประสานการดําเนินการตามความตกลง รวมทั้งใหคําปรึกษาในการพิจารณาจัดทําความตกลงกับต่างประเทศ 

  (๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 • ภารกิจสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศทั้ง 11 แห่ง มีภารกิจรับผิดชอบในด้านต่างๆที่สำคัญ ดังนี้

  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ แผนงานตามนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวง

  (๒) ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในต่างประเทศ

  (๓) เป็นผู้แทนกระทรวงในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคทางด้านมาตรการที่มิใช่ภาษีของสินค้าเกษตร และร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ

  (๔) เป็นผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมเจรจาในองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศและระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเกษตรตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง

  (๕) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศและระหว่างประเทศ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของไทย

  (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 • ติดต่อสอบถาม

  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  โทร. 02-629-9061 02-281-1109
  โทรสาร 02-281-6996 02-281-5838
  E-mail: foreign@moac.go.th

ตกลง