ตกลง
ความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างไทย-ฟิจิ
9 ก.พ. 2560
334
127

- ประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๗ (7th Joint Agricultural Working Group (JAWG) Meeting between Thailand and Indonesia) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

- การพัฒนาเทคนิคการผลิตและทักษะด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าโกโก้ในสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง