ตกลง
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
3 ส.ค. 2560
3,829
0

พื้นที่รับผิดชอบ

 • เบลเยี่ยม
 • สมาชิกสหภาพยุโรป
 • ลักเซ็มเบอร์ก

บทบาท ภารกิจ

 • ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนงานตามนโยบาย
 • ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบาย มาตรการ ภาวะความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
 • เป็นผู้แทนกระทรวงฯ ในการประชุมเจรจาในองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
 • ติดตาม ประสานในเรื่องกฎระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ของสหภาพยุโรป ซึ่งปัจจุบันมีประเด็นสำคัญเรื่อง IUU นอกจากนั้น เป็นกฎ ระเบียบด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสหภาพยุโรปมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา
 • ศึกษาแนวทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร
 • ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศที่รับผิดชอบ
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของไทย
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณี กุ้ง การใช้แรงงานผิดกฎหมาย
 • เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย รวมถึงการเกษตร และสินค้าเกษตรไทย

ประเด็นหลักในการทำงาน

 • การเจรจากับทางการสเปญและ DG-SANGO เรื่อง น้ำมันงา และสินค้าอื่น ๆ ที่มีปัญหากับสเปน
 • การเจรจาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าพืชผัก และสินค้าเกษตรแปรรูป
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ของสหภาพยุโรป ซึ่งปัจจุบันมีประเด็นสำคัญเรื่อง IUU นอกจากนั้น เป็นกฎ ระเบียบด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสหภาพยุโรปมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา
 • เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรไทย
 • ศึกษาแนวทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร

ข้อมูลบุคลากร

 

 • ชื่อ : นายชุมเจตน์ กาญจนเกษตร
 • ตำแหน่ง : อัคราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร)
 • Position : Minister Counsellor (Agriculture) 

 

 • ชื่อ : นางสาวอาทินันท์ อินทรพิมพ์
 • ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา(ฝ่ายการเกษตร)
 • Name : Mr. Cholavit Chulabutra
 • Position : Counsellor (Agriculture)

 

 • ชื่อ : นางสาวผจงจินต์ กระหม่อมทอง
 • ตำแหน่ง : เลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร)
 • Address :The Office of Agricutural Affairs, Royal Thai Embassy Brussels, 
 • Chaussee de Eaterloo 876, 1000 Brussels, Belgium
 • เบอร์โทรศัพท์ : 322 6606069
 • โทรสาร : 322 6726437
 • E-mail :agrithai@skynet.be& agrithai@agrithai.be

ข้อมูลการติดต่อ

 •  Royal Thai Embassy Mission of Thailand to the European
 • Communities: 2 Square du Val de la Cambre, 1050 Brussels, Belgium
 • Tel : (32-2) 640.68.10
 • Fax : (32-2) 648.30.66
 • E-mail : thaibxl@thaiembassy.be
 • Website: www.thaiembassy.be