ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
14 ก.พ. 2562
1,082
0

อำนาจหน้าที่มีดังต่อไปนี้

๑) ปฏิบัติงานด้านธุรการ

๒) ศึกษาวิเคราะห์ จัดตั้ง บริหารงบประมาณของสำนัก และประสานงานกับหน่วยงานในกระทรวงฯ ในการตั้งและบริหารการใช้จ่ายงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ

๓) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ

๔) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักและงบประมาณโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ

๕) ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนัก

๖) ส่งเสริม สนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของผู้บริหารระดับสูง

๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ชื่อ: นางรสสุคนธ์  บุญพวง

เบอร์โทร: 0 2282 8143

เบอร์โทรภายใน: 165

เบอร์มือถือ: 08 5825 6879

Email: rossukhon.bofaa@gmail.com

ตกลง