กลุ่มประสานสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
14 ก.พ. 2562
1,124
0

อำนาจหน้าที่มีดังต่อไปนี้

๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนความร่วมมือการเกษตรต่างประเทศของกระทรวง

๒) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนด้านโครงสร้าง อัตรากำลังและงบประมาณของสำนักและสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

๓) สรุป วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่ สปษ. รายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบและพิจารณาสั่งการ

๔) เป็นหน่วยอำนวยการให้การบริหารงานของสปษ. สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ

๕) สนับสนุนและจัดการด้านการเงินการคลัง บุคลากรและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

๖) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำตัวชี้วัด และคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักและสปษ.

๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

MR. PONKRIT OUYTA

หัวหน้ากลุ่มประสานสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

ชื่อ: นายพลกฤษณ์  อุ้มตา

เบอร์โทร: 0 2282 8143

เบอร์โทรภายใน: 165

เบอร์มือถือ: 08 1845 5165

Email: ponkrito@yahoo.com

ตกลง